§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Potrzebujetego.pl dostępny jest pod adresem internetowym https://potrzebujetego.pl/ i prowadzony jest przez Sandrę Szwedzińską-Kowalską, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod firmą: MS Kowalscy Sandra Szwedzińska-Kowalska z siedzibą w Częstochowie Al. Kościuszki 3 m. 104, NIP: 9492133118, REGON: 383381063 (dalej jako Sprzedawca).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z usług Sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej (dalej jako Sklep), tj. zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Regulamin ten określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientami Sklepu. ­­

§2

Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny: MS Kowalscy Sandra Szwedzińska-Kowalska, Al. Kościuszki 3 m. 104, 42-202 Częstochowa.

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem internetowym https://potrzebujetego.pl/sklep/koszty-dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

  • adres: MS Kowalscy Sandra Szwedzińska-Kowalska, Al. Kościuszki 3 m. 104, 42-202 Częstochowa,
  • adres e-mail: biuro@potrzebujetego.pl,
  • numer telefonu: +48 721 387 328, +48 602 329 240.

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy wymieniony w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://potrzebujetego.pl/sklep/koszty-dostawy.

6. Dowód zakupu – rachunek wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje
o pojedynczym Produkcie.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93) z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Konto – konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

14. Kupujący – zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.

18. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) z późniejszymi zmianami.

19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

20. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

21. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

22. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

23. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin Sklepu. Dokument ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U.2017.1219) z późniejszymi zmianami.

24. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

25. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://potrzebujetego.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu cywilnego.

26. Sprzedawca – Sandra Szwedzińska-Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod firmą: MS Kowalscy Sandra Szwedzińska-Kowalska z siedzibą w Częstochowie Al. Kościuszki 3 m. 104, NIP: 9492133118, REGON: 383381063.

27. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

28. Termin realizacji – wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

29. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku pozostałych Kupujących.

30. Wada – zarówno wada fizyczna jak i wada prawna rzeczy sprzedanej.

31. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę
przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym,

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy,

f) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał producent lub jego przedstawiciel albo osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego, przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

32. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

33. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu i dostępnego tam Formularza zamówienia, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§3

Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres Sprzedawcy: Al. Kościuszki 3 m. 104, 42-202 Częstochowa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@potrzebujetego.pl.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 721 387 328, + 48 602 329 240.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 24 1050 1142 1000 0092 6693 8134 ING Bank Śląski S.A.

5. Kupujący, aby porozumieć się ze Sprzedawcą może korzystać z adresów i numerów telefonów wskazanych w ust. od 1 do 3 powyżej.

6. Kupujący może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

§4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, która ma włączoną obsługę plików cookies i javascript,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Podczas korzystania ze Sklepu, Kupujący w swoim systemie teleinformatycznym ma instalowane pliki cookies. Są one używane do celów statystycznych oraz identyfikacyjnych. Pliki cookies są instalowane tylko wówczas, jeśli przeglądarka Kupującego na to pozwala. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce prywatności pod adresem internetowym https://potrzebujetego.pl/polityka-prywatnosci/.

3. Zadaniem Sprzedawcy jest dołożenie wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe ze wszystkich popularnych przeglądarek, komputerów i systemów operacyjnych. Jednakże Sprzedawca nie odpowiada i nie gwarantuje możliwości korzystania ze wszystkich stron Sklepu przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Kupujący korzysta ze stron Sklepu za pośrednictwem Internetu. Jak wiadomo Internet jest to ogólnodostępna sieć, która nie gwarantuje poufności w komunikacji Kupujący-Sklep oraz nie zapewnia pełnej niezawodności. Informacje na temat Ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w § 13 niniejszego Regulaminu oraz w Polityce Prywatności pod adresem internetowym https://potrzebujetego.pl/polityka-prywatnosci/.

3. Sprzedawca dąży do zapewnienia stałego i pełnego dostępu do wszystkich stron Sklepu.

4. Umieszczanie przez Kupującego treści bezprawnych na stronie Sklepu jest niedopuszczalne.

5. Sprzedawca informuje, że nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o wysłanie pocztą elektroniczną hasła Kupującego.

§5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter Przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, numer telefonu i adres e-mail.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, pod który ma nastąpić dostawa Produktu, a następnie wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka kurierska pobraniowa,

c) wysyłka paczkomatowa,

d) odbiór osobisty pod adresem: Al. Kościuszki 3 m. 104, 42-202 Częstochowa lub ul. Brzeźnicka 22, 42-125 Łobodno – płatność gotówką lub przedpłata na konto.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatności elektroniczne

Operatorem kart płatniczych Serwisu Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b) płatność przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, wskazany w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu,

c) płatność za pobraniem,

d) płatność gotówką – dotyczy tylko odbioru osobistego pod adresem: Al. Kościuszki 3 m. 104, 42-202 Częstochowa lub ul. Brzeźnicka 22, 42-125 Łobodno.

3. Więcej informacji dotyczących metod dostawy oraz dostępnych metod płatności należy szukać na stronach Sklepu.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z postanowieniami  § 7 niniejszego Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego:

a) płatności elektronicznych albo płatności przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, czyli metod płatności wskazanych w § 8 ust. 2 pkt a) i b) niniejszego Regulaminu, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności elektronicznych albo płatności przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, czyli metod płatności wskazanych w § 8 ust. 2 pkt a) i b) niniejszego Regulaminu – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem –
od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu- Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym przez sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

§10

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, na podstawie przepisu art. 27 Prawa konsumenckiego, oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem  https://potrzebujetego.pl/sklep/zwroty-i-reklamacje/ lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na wskazany przez niego adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwróci Konsumentowi lub w/w osobie wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z przepisem art. 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że Konsument lub w/w osoba wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca odpowiada za towar, jeśli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania Kupującemu.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany odpowiednio w § 3 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Regulaminu.

4. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres reklamacyjny wskazany w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. Termin ten liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji wraz z Produktem, którego reklamacja ta dotyczy.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://potrzebujetego.pl/ jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

3. Kupujący chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania Formularza rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), podanych w Formularzu rejestracji wyłącznie w celu realizacji Umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

4. Kupujący może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w Formularzu rejestracji danych osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Kupującemu przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, dokładnie określone w dokumencie Polityka prywatności pod adresem internetowym https://potrzebujetego.pl/polityka-prywatnosci/, w tym:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) prawo sprzeciwu,

e) prawo do bycia zapomnianym,

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) prawo do cofnięcia zgody.

6. Podanie danych osobowych w Formularzu rejestracji jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w Formularzu rejestracji uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany oferowanych sposobów dostawy oraz płatności – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin pod adresem internetowym https://potrzebujetego.pl/regulamin-sklepu/. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.